Начало / Новини / Резултати от дейността по допълнително пенсионно...

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2007 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2007 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.03.2007 г. в трите вида пенсионни фондове.
Общият брой на осигурените лица в универсалните, професионалните и доброволните фондове към 31.03.2007 г. е 3 252 919 души, като нараства спрямо 31.03.2006 г. с 8,1 на сто. Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 50,35 на сто, в професионалните - 84,61 на сто, а в доброволните - 58,21 на сто. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 33 г., в професионалните – 41,5 г. и в доброволните – 46 г.
Общият размер на нетните активи в трите вида пенсионни фондове регистрира ръст от 40,89 на сто в сравнение с 31.03.2006 г. и достига 1 664 110 хил. лв. в края на първото тримесечие на 2007 г.
Налице са значителни промени в инвестиционните портфейли на пенсионните фондове в сравнение с 31.03.2006 г. Относителният дял на държавните ценни книжа в портфейлите на задължителните фондове се е понижил с над 20 процентни пункта, а на доброволните – с над 25 процентни пункта. Средно 3 пъти нараства делът на акциите в структурата на портфейлите на пенсионните фондове, като при доброволните фондове акциите са най-предпочитаният инвестиционен инструмент. Повишава се делът на инвестициите в корпоративни облигации и в чуждестранни ценни книжа.


Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2007 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.03.2007 г. по пол и възраст може да намерите в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.