Начало / Новини / Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2003 г.

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2003 г.


Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2003 г.
Общата сума на нетните активи, набрани от трите вида фонда - доброволен, професионален и универсален, възлиза на 510 544 000 лв., което в сравнение с 2002 г. бележи ръст с 53.55%.
Броят на осигурените лица към 31.12.2003 г. достига 2 294 966 лица като увеличението спрямо предходната година е 27.18%.
Във връзка с обявяване на годишните резултати на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване беше извършена проверка, при която се установиха различия в доходността, съответстваща на разпределения по индивидуалните партиди в Доброволен пенсионен фонд "Доверие" доход за първо и второ тримесечие на 2003 г. и посочената доходност в справките за доходността, представени от ПОК"Доверие"АД в КФН. Тези разлики се отразяват на обявените годишни резултати за доходността на ДПФ "Доверие" като доходността съответстваща на разпределения нетен доход за 2003 г. е 9,84 % вместо обявената 11,84 %.
Установените различия рефлектират и на средноаритметичната доходност на доброволните пенсионни фондове за 2003 г., като брутната доходност е в размер на 10,78 %, а средноаритметичната нетна доходност за 2003 г. е в размер на 9,68 %.

Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2003 г. може да намерите в раздел "Публикации" - "Статистика и анализи"