Начало / Новини / Решения от заседанието на КФН от 9 ноември 2009 г.

Решения от заседанието на КФН от 9 ноември 2009 г.

1. Потвърждава проспект за публично предлагане на безналични, поименни, свободно прехвърляеми варанти, издадени от „Енемона” АД, гр. Козлодуй. Емисията е в размер на 5 966 800 варанти, с емисионна стойност 0,17 лева, които дават право на титулярите им да упражняват в 6-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на варантите по емисионна стойност 18,50 лв. за акция, които„Енемона” АД ще издаде при последващо/и увеличение/я на капитала си. Вписва горепосочената емисия варанти в регистъра, воден от КФН.

2. Издава одобрение на промените в устава на „Юнайтед Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, приети на редовно общо събрание на акционерите на дружеството.

3. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадена от „Алфа финанс холдинг” АД, гр. София. Емисията е в размер на 8 000 000 евро, разпределени в 8 000 броя обикновени облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка, с фиксирана годишна лихва в размер на 8,50%, платима на 6-месечен период. Вписва горепосочената емисия в регистъра, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар. Вписва „Алфа финанс холдинг” АД, гр. София като емитент в регистъра, воден от КФН.

4. Потвърждава проспект за публично предлагане на емисия акции, издадена от „БГ Агро” АД, гр. Варна. Емисията е в размер на 6 053 616 броя акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, като могат да бъдат разпределени допълнително до 2 017 872 акции и за допускане до търговия на емисия акции, издадена от „БГ Агро”, в размер на 40 357 440 лева, разпределени в 40 357 440 броя акции, с номинална стойност 1 лв., представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството.