Начало / Новини / Решения от заседанието на КФН на 9 декември 2009 г.

Решения от заседанието на КФН на 9 декември 2009 г.

На свое заседание от 9 декември 2009 г. КФН взе следните решения:

1. Вписва „Орфей Клуб Уелнес” АД, гр. Пловдив, като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Вписва емисия в размер на 20 808 320 лева, разпределени в  20 808 320 броя обикновени акции, с номинална стойност 1 лев всяка, представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

2. Одобрява промени в устава на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, гр. София, свързани с разширяване правомощията на Съвета на директорите за вземане на решения за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови емисии ценни книжа.

3. Допуска  Ангелинка Петрова, Антон Бранков, Александър Владов, Таня Евданова, Борис Петрунов и Веселин Бурнаски до изпит за признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер.

4. Допуска Рени Енгибарова  до изпит за признаване на частична  правоспособност на отговорен актюер в областта на животозастраховането, здравното осигуряване и общото застраховане. Владимир Илиевски е допуснат до изпит за признаване на частична правоспособност на отговорен актюер в областта на допълнителното пенсионно осигуряване.