Начало / Новини / Решения от заседанието на КФН на 25 ноември 2009 г.

Решения от заседанието на КФН на 25 ноември 2009 г.

На свое заседание от 25 ноември 2009 г. КФН взе следните решения:

1. Издава лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на „Адамант Кепитъл Мениджмънт” ЕАД, гр. София (в процес на учредяване). ). Дружеството ще управлява колективни инвестиционни схеми и инвестиционни дружества от затворен тип.
Учредител и едноличен собственик на капитала на „Адамант Кепитъл Мениджмънт” ЕАД е „Адамант Капитал” АД. Управляващото дружество е с едностепенна система на управление. Членове на Съвета на директорите са Борислав Ботев - председател на СД, Божидар Кунов - заместник-председател на СД и Мирослав Великов - изпълнителен директор.

2. Допуска Пламен Хинков до изпит за признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер.