Начало / Новини / Рeшения от заседанието на КФН на 11 ноември 2009 г.

Рeшения от заседанието на КФН на 11 ноември 2009 г.

На своето заседание КФН прие следните решения:

1. Прие окончателния проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10/26.11.2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Наредбата ще бъде публикувана в „Държавен вестник”.

2. Прие частична промяна в предмета на дейност на ИП „ЕФГ Секюритис България” ЕАД, гр. София.

3. Отне издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на ИП „Бора Инвест“ АД, гр. София, по искане на самото дружество.

4. КФН ще проведе изпит за професионална квалификация на застрахователни брокери на 16 януари 2010 г. Редът за провеждането на изпита и конспектът (тематичният обхват) ще бъдат публикувани на страницата на комисията в Интернет.