Начало / Новини / Решения от заседанието на КФН на 11 декември 2009 г.

Решения от заседанието на КФН на 11 декември 2009 г.

На свое заседание от 11  декември  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от  „Инвестиционна компания Галата” АД, гр. Варна, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 1 000 000 лева, разпределени в 10 000 броя обикновени акции, с номинална стойност 100 лева всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Вписва посочената емисия акция и „Инвестиционна компания Галата” АД, гр. Варна, като публично дружество.
Основната дейност на емитента е свързана с пазара на недвижими имоти. 
Емитентът има едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите, в чиито състав влизат Марин Митев – изпълнителен директор и член на СД, Цанко Цаков – изпълнителен директор и председател, Радослав Коев – икономически директор и член и „Химимпорт” АД, представлявано от Марин Митев – член на СД. „Химимпорт” АД притежава 60.00 % от капитала на дружеството.
 
2. Допуска  Мария Христова, Албена Иванова-Никлина и Марионела Колева до изпит за признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер. 

3. Не допуска Ивайло Иванов до изпит за признаване на частична правоспособност на отговорен актюер в областта на допълнителното пенсионно осигуряване.