Начало / Новини / Решения от заседание на КНФ от 15.06.2005 г.

Решения от заседание на КНФ от 15.06.2005 г.

1.  Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от "Турист Тръст" ЕООД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник "Капман" АД, гр. София на акции на "Интертревълсървиз" АД, гр. София от останалите акционери на дружеството..
 
   2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 10  лева и емисионна стойност 30 лева всяка една, емитирани от „Стърджан Акуафармс България” АД, гр. София, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва в публичния регистър на КФН дружеството като емитент и посочената емисия акции (в процес на емитиране). 

 3. Издава лиценз на „БенчМарк Асет Мениджмънт” АД за извършване на следната дейност като управляващо дружество:
управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително:
• управление на инвестициите;
• администриране на дяловете или акциите, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност;
• маркетингови услуги.

Дружеството има право да извършва и следните допълнителни услуги:
• управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
• предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.
 

4. Издава лиценз на “Парк” АДСИЦ  да извършва дейност като дружество със специална инвестиционна цел - инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).
Потвърждава проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от “Парк” АДСИЦ, в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството.
 Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране), издадена от “Парк” АДСИЦ в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията.