Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от от 16.08.2007 г.

Решения от заседание на КФН от от 16.08.2007 г.

На свое  заседание от 16.08.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде лиценз на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ” АДСИЦ за извършване на следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.
Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка., издадени в резултат на първоначално увеличаване капитала на дружеството.
Учредители на дружеството са : „Енемона”АД с 70% от капитала и  „Екоинвест холдинг” АД с 30% Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: Румен Рашков, Цветан Петтрушков и Венелин Антонов.
Дружеството е част от икономическата група на „Енемона”АД. Планира да инвестира в имоти, осигуряващи доход под формата на наеми и други плащания, и в закупуване, изграждане и/или реновиране на недвижими имоти с цел препродажба или експлоатация. Дружеството е придобило три имота (парцели) в гр. Лом

2. Вписа последваща емисия акции на “Индустриален холдинг България” АД в размер на 5 250 805 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 21 003 235 лв. на 26 254 040 лв.

3.Вписа последваща емисия акции на “Метизи” АД в размер на 7 001 918 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от  500 137 лв. на 7 502 055 лв.

4. Вписа последваща емисия акции на „Винзавод” АД в размер на 9 631 275 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от  385 251 лв. на  10 016 526 лв.

5. Налага временна забрана на търгово предложение от Веселин Воденичаров и Петър Василев за закупуване чрез инвестиционен посредник "Булброкърс" АД, гр. София на акции на “НонВоТекс” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.

6. Издаде одобрение на промени в устава на „Хюндай финанс” АДСИЦ. Промените са свързани с увеличението на  капитала на дружеството, както и със съобразяването на отделни текстове  с настъпили изменения в нормативната уредба.

 

7. Прие на първо четене НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за  разрешенията  за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел (обн., ДВ, бр. 109 от 16.12.2003 г.).
С измененията и допълненията в наредбата се цели привеждането й в пълно съответствие с последните изменения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и със Закона за пазарите на финансови инструменти (обн. ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г.), както и с Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, приета на 25 юли 2007 г. от Комисията за финансов надзор. Предвид това, че новият Закон за пазарите на финансови инструменти и Наредба № 38, влизат в сила от 1 ноември 2007 г., в по-голямата си част предлаганите измененията в Наредба № 11 ще действат също от 1 ноември 2007 г. Друга част от измененията в наредбата целят съобразяването й с Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници.   Тези, както и други промени, във връзка с последните изменения в ЗППЦК, се предвижда да влязат в сила 3 дни след обнародването на наредбата.