Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 9 юли 2009 г .

Решения от заседание на КФН от 9 юли 2009 г .

На свое заседание от 9 юли  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Вписва последваща емисия от акции, издадени от „Химимпорт” АД, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Емисията е в размер на 89 646 283 броя привилегировани акции, без право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 2,22 лева всяка. Акциите са с право на кумулативен гарантиран дивидент и гарантиран ликвидационен дял. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 149 999 984 лв. на 239 646 267 лв.
2. Одобрява коригирано търгово предложение от „Синергон Холдинг” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Авал Ин” АД, гр. София, на акции на „Петър Караминчев” АД, гр. Русе, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 4.05 лв.
3. Издаде одобрение за промени в уставите на „Трансинвестмънт” АДСИЦ, гр. София и на „Фонд за земеделска земя Мел инвест” АДСИЦ, свързани с влезлите в сила изменения в ЗППЦК относно свикване и провеждане на общо събрание на дружеството.
4. Издаде одобрение за промени в устава на „Сити Дивелъпмънт” АДСИЦ, гр. София,  във връзка с привеждане на устава на дружеството в съответствие на фактическото положение след увеличаване на капитала на дружеството. Другите промени са свързани с влезлите в сила изменения в ЗППЦК относно свикване и провеждане на общо събрание на дружеството.
5. Прие Указания във връзка със съставянето и попълването на двустранен констативен протокол по Наредба № Із-41 от 12.01.2009 г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд.
Указанията се издават с цел създаването на уеднаквена практика при използването на двустранния констативен протокол и отстраняване на неяснотите при съставянето му. При проверка относно използването на двустранния констативен протокол, бяха констатирани практики, които противоречат на изискванията на Кодекса за застраховането (КЗ) и Наредба № Із-41, например, предвижданите от застрахователите по-кратки срокове за уведомяване за настъпило пътнотранспортно произшествие от установените с КЗ, задължаване на потребителите да се обаждат за получаване на указания за попълване на двустранния констативен протокол, или да изчакат пристигането на представители на застрахователя на местопроизшествието. С приетите указания се посочват противоречащите на законовите разпоредби практики с цел да не се допускат, което е в интерес на потребителите на застрахователни услуги.
Указанията ще бъдат публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Административни документи” – „Указания”.