Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 9 юли 2008 г.

Решения от заседание на КФН от 9 юли 2008 г.

На свое заседание от  9 юли  2008 г. КФН взе следните решения:


1. Наложи временна забрана на търгово предложение от „Арома” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД, гр. София на акции на „Астера козметикс” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.

2. Издава лиценз на „Глобал Маркетс” ООД, гр. София (в процес на учредяване) за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Дружеството следва в 14-дневен срок да удостовери, че изискуемият капитал по чл. 8, ал. 1 от ЗПФИ е изцяло внесен. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗПФИ инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 250 000 лв.
Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, район „Триадица”, ж. к. „Мотописта”, бул. „България”№ 53 . Учредители на дружеството са Павел Кочалка с 95 % от капитала на дружеството и Владимир Цолов  с 5 %.
„Глобал Маркетс” ООД, гр. София, се управлява и представлява заедно от двама управители, като Павел Кочалка и Чавдар Драгиев са избрани от Учредителното събрание.

3. Разширява обхвата на издадения лиценз на „Булброкърс” ЕАД, гр. София, за извършване на дейност като инвестиционен посредник като включва допълнителни услуги във връзка  с базовия актив на деривативни финансови инструменти по чл. 5, ал.3, т. 7 ЗПФИ.

4. Потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции от „Пи Ар Си” АДЦИД, гр. София.  Емисията е в размер на  520 000 броя обикновени акции с номинална и емисионна стойност от 10 лева всяка и ще бъдат издадени в резултат на увеличаване капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия в регистъра, воден от КФН.

5. Вписва в публичния регистър емисия акции с цел търговия на регулиран пазар, издадена от „Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в  резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 650 000 на 14 950 000 лева и е в размер на 14 300 000 броя обикновени, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

6. Вписа „БУЛГАРИ РЕЗЕРВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, гр. София, като публично дружество в регистъра на КФН, както и емисия от акции на дружеството в размер на 650 000 лева,  разпределени в 650 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и представлява съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

7. Издава одобрение на промени в устава на „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ, гр. София, гласувани на проведеното на 26.06.2008 г. редовно общо събрание на акционерите на дружеството. Промените са във връзка с влезлия в сила Закон за търговския регистър и настъпилите промени в ЗППЦК.