Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 9 септември 2008 г.

Решения от заседание на КФН от 9 септември 2008 г.


На свое заседание от  9 септември 2008 г. КФН взе следните решения:


1. Издаде лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Адамант Кепитъл Партнърс” АД, гр. София. Посредникът е с т.нар. «среден лиценз», има едностепенна система на управление, като в СД влизат:  Иван Желев – изпълнителен член, Божидар Кунов – изпълнителен директор, Мирослав Великов – зам.-председател на СД.  Основни акционери в дружеството са «Адамант Капитал» АД с 60% и Божидар Кунов с 30%.
В 14-дневен срок дружеството следва да удостовери, че е внесен изцяло изискуемият капитал по чл. 8, ал.1 от ЗПФИ, както и встъпителната вноска в ФКИЦК.

2. Издаде лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „АВС финанс” ЕАД, гр. София . Посредникът е с т.нар. «среден лиценз», има едностепенна система на управление, като в СД влизат - Венцислав Любомиров, Сирма Атанасова и Надя Будимова. Единствен учредител на посредника е Таня Христова.
В 14-дневен срок дружеството следва да удостовери, че е внесена встъпителната вноска в ФКИЦК.

3. Одобри търгово предложение от „Мел Холдинг” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД, гр. София на акции на „Месокомбинат Бургас” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 9.25 лв.

4. Вписа „Улпина” АДСИЦ като публично дружество. Вписана е и емисията акции на дружеството в размер на 650 000 лв. , разпределени в с същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка с цел търговия на регулиран пазар.

5. Вписа емисия от акции на „Момина крепост” АД, гр. В. Търново,  издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 281 864  лв. на 1 691 184 лв. Емисията е в размер на 1 409 320 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е вписана в публичния регистър с цел търговия на регулиран пазар.

6. Потвърди проспект за публично предлагане на акции на „Ломско пиво” АД. Емисията акции е в размер на 1 500 000 лв., разпределени в с същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и с емисионна стойност от 2.50 лв. всяка. Емисията ще бъде издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството, съгласно решение на ОСА на дружеството от 27.05.2008 г.

7. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадена от „ХипоКредит” АД. Емисията е в размер на 10 000 000 евро, разпределени в 10 000 броя обикновени,  обезпечени облигации  с номинална стойност от 1000 евро всяка, с лихва в размер на 6-месечен EURIBOR + надбавка от 3.125% годишно, но не по-малко от 7%, матуритет – 60 месеца, дата на емитиране  - 30.07.2008 г., падеж - 30.07.2013 г.

8. Одобри промени в устава на „Статус Имоти” АДСИЦ. Промените основно се отнасят до капитала на дружеството, дейността на СД и  провеждането на ОСА.

9. Допусна Ангелина Петрова и Георги Георгиев до изпит за  признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер. Гергана Пеева - Иванова е допусната до изпит за признаване на частична правоспособност на отговорен актюер в областта на допълнителното пенсионно осигуряване

10. Призна пълна правоспособност на отговорен актюер на Мария Теофилова.