Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 9 декември 2010 г.

Решения от заседание на КФН от 9 декември 2010 г.

На свое заседание от 9 декември  2010 г. КФН взе следните решения:

1. КФН взе решение, че мерките, предприети от „Пайъниър Асет Менидджмънт” С. А., Люксембург, във връзка с публичното предлагане на дяловете на подфондовете  „Пайъниър” и „Пайъниър П. Ф.” отговарят на законовите изисквания и са осигурени необходимите условия за извършване на плащания в полза на притежателите на дялове и за разкриване на  периодичната и текуща   информация за инвеститорите.
В този смисъл УД „Пайъниър Асет Менидджмънт” С. А., Люксембург, може да започне да предлага в република България дялове на управляваните от него три нови подфонда на фондове „Пайъниър”
Фондове „Пайъниър” – Европейски потенциал
Фондове „Пайъниър” – Глобален Екологичен
Фондове „Пайъниър” – Евро ликвидност
Както и на управляваните от него два нови подфонда на фондове на „Пайъниър П. Ф.”
„Пайъниър П. Ф.” – Глобален промени
„Пайъниър П. Ф.” – Глобален балансиран


2. Потвърди допълнение на потвърдения с Решение 520 –Е от 11.08. 2010 г. проспект за първично публично предлагане на емисия акции от увеличението на капитала на „Балканкар Заря” АД, гр. Павликени. Допълнението е свързано с промяна на параметри и взети решения от Общото събрание на облигационерите във връзка с емитиран облигационния заем. 

3. Прие окончателен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници.
Промените произтичат от задължението за транспониране в българското законодателство на разпоредбите на следните директиви:
 Директива 2009/111/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 16.09. 2009 г. за изменение на директиви 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2007/64/ЕО,  Директива 2009/27/ЕО на комисията от 7.04.2009 г. за изменение на някои приложения към Директива 2006/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета,  Директива 2009/83/ЕО на Комисията от 27.07.2009 г. за изменение на някои приложения към Директива 2006/48/ЕО.
Направени са изменения в разпоредбите, касаещи уреждането на големите експозиции, както и на някои норми, свързани със собствения капитал. Уредена е допълнително материята, свързана с взаимодействието и обмена на информация между надзорните органи от държавите членки във връзка с дейността на инвестиционните посредници на територията на ЕС при извънредни ситуации. Другите промени са в част от приложенията на Наредба № 35, които касаят  кредитния риск на насрещната страна, редукцията на кредитния риск, операционния риск, секюритизацията и прилагането на метода на вътрешния рейтинг.
Направените изменения в Наредба № 35 следва да се прилагат от инвестиционните посредници след 31.12.2010.
Предстои обнародването на наредбата в Държавен вестник.

4. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните дружества

Предлаганите промени в Наредба № 30 от 2006 г. са обусловени от Закона за данък върху застрахователните премии (Обн. ДВ бр. 86 от 2.11.2010 г., в сила от1.01.2011 г.) и с тях се осигурява съпоставимост  при отчитането на този данък от застрахователите.

Проектът e публикуван на интернет страницата в раздел „Нормативни документи”, рубрика „Проекти” за съгласуване със заинтересованите страни.