Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 8 април 2010 г.

Решения от заседание на КФН от 8 април 2010 г.

На свое заседание от 8 април 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Одобри коригирано търгово предложение от „Адвент Уотър (Люксембург)” С.а. р.л. за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД, гр. София, на акции на „Девин” АД, гр. Девин, от останалите акционери на дружеството.
Предложената цена за една акция е 3,50 лв.

2. Вписа емисия от акции, издадени от „Оптела – Лазерни технологии” АД, гр. Пловдив, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 17 137 085 лева, разпределени в 17 137 085  броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 9 135 000 лв. на 26 272 085  лв., поради осъщественото преобразуване чрез вливане на „ЗММ Металик” АД, „Корпорация Унимаш” АД,  „Унимаш Индъстри
” АД, „Лазерни и оптични технологии-2000” АД, „Металик  Приват” АД и „Норекс-1” ЕООД в “Оптела – Лазерни технологии” АД. (Преобразуването е одобрено с решение на Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, на 8 декември 2009 г.)

3. Издаде одобрение на „Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ, гр. София, за замяна на банката депозитар „Алианц Банк България” АД с „Райфайзенбанк (България) ЕАД.