Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 6 ноември 2012г.

Решения от заседание на КФН от 6 ноември 2012г.

На свое заседание от 6 ноември 2012 г. КФН взе следните решения:

1. Не издава окончателна забрана за публикуване коригирано предложение от „Булгартабак - Холдинг” АД за изкупуване на акции на „Плевен - Булгартабак” АД, с. Ясен, общ. Плевен, от останалите акционери на дружеството.

2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадена от „Тексим Банк” АД, гр. София. Размерът на емисията е 20 000 000 лв., разпределени в 20 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от „Тексим Банк” АД в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Вписва „Тексим Банк” АД като емитент във водения от Комисията за финансов надзор регистър.  

3. Разрешава на застрахователния брокер „Лайф Брокер” ЕООД да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Обединено Кралство Великобритания, Република Ирландия и Кралство Дания.

4. Определи състава на изпитна комисия за провеждане на изпита за инвестиционни консултанти и брокери на ценни книжа на 01 и 02 декември 2012 г. През 2010 г. и 2011 г. в подготовката на някои въпроси за изпита взеха участие представители на "БФБ-София" АД, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) с оглед подобряване на практическата насоченост на изпита и завишаване на полезността му за кандидатите и бизнеса. Предвид което в състава на изпитната комисия е предложено да се включат председателите на БАЛИП и БАУД или посочени от тях лица, както и представител на "БФБ-София" АД. 

Определеният състав е:

Председател: Николай Попов – зам.-председател на КФН, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност".

Членове:

  1. Петко Кръстев – Председател на Управителния съвет на БАУД и изпълнителен директор на УД "ДСК Управление на активи" АД;
  2. Атанас Бойчев – член на Управителния съвет на БАЛИП и председател на Съвета на директорите на ИП "Бета Корп" АД;
  3. Илиян Димитров – главен експерт в дирекция "Корпоративно развитие", "БФБ-София" АД;
  4. Владислав Матев – главен експерт в Дирекция "Регулаторни режими на инвестиционната дейност", Управление "Надзор на инвестиционната дейност", КФН.