Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 4 март 2010 г.

Решения от заседание на КФН от 4 март 2010 г.

На свое заседание от 4 март 2010 г. КФН взе следните решения:

1.Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Ивайлов Ненов.

2.Признава пълна правоспособност на отговорен актюер на Веселин Бурнаски.

3.Одобри промяна в устава на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ, гр. София, свързана с   промяна на адреса на управление на дружеството от гр. София, община Оборище, ул. „Дунав” №5 на гр. София, район „Възраждане”, ул. „Антим I” №14, ет.7.