Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 4 август 2008 г.

Решения от заседание на КФН от 4 август 2008 г.


1. Издава лиценз за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване на „ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД ВАЙС МЕДИКА” АД, гр. София (в процес на учредяване). Адресът на управление на дружеството е – гр. София, кв. „Надежда”, бул. „Илиенско шосе” №8.
Дружеството ще предлага следните здравноосигурителни пакети :
- Профилактика и подобряване на здравето
- Извънболнична медицинска помощ
- Болнична медицинска помощ
- Други здравни услуги и стоки
Акционери-учредители са едно юридическо и две физически леца, а именно:  „Вайс-профил” ООД с 80 % от капитала на дружеството, Димитър Хрусафов с 10 % и Хюсеин Кулов с 10 %.
„ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД ВАЙС МЕДИКА” АД е с едностепенна система на управление, като в състава на Съвета на директорите влизат Стоян Маджаров – изпълнителен директор, Димитър Хрусафов и  Зейнеб Кулова – членове на СД.

2. Издава лиценз на „Балканика имоти” АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции, с право на глас, с номинала и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от „Балканика имоти” АДСИЦ, в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството. Учредители на дружеството са: “Балканика холдинг груп” АД със 70 % от капитала, институционални инвеститори са договорен фонд „Инвест Актив” с 20 % от капитала и договорен фонд „Инвест Класик” с 10 % от капитала, чрез управляващото договорните фондове дружество „Инвест Фонд Мениджмънт” АД.В СД влизат Цветан Пенев – изпълнителен член, Васил Стаменов – председател, Боряна Господова - зам.-председател. „Балканика имоти” АДСИЦ ще бъде специализирано в инвестиции в недвижими имоти, като са представени планове за изграждане на два комплекса от сгради за сезонен отдих в гр. Добринище и в гр. Царево. То е част от групата на „Балканика холдинг груп” АД.


3. Издава разрешение на УД „ОББ Асет Мениджмънт”АД да организира и управлява договорен фонд „ОББ Патримониум земя” и потвърди проспект за публично предлагане на дялове на договорния фонд. ДФ „ОББ Патримониум земя” е фонд с умерено високо ниво на риск, който ще инвестира предимно в акции на АДСИЦ, приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина, които имат потенциал за растеж с оглед преимуществената им насоченост в земеделска земя, офисни и логистични площи.
Вписа емисията дялове и договорния фонд в публичния регистър.

4. Потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции, издадена от „Арко Тауърс” АДСИЦ, гр. София.  Емисията е в размер на  130 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 113 лева всяка една. Вписа посочената емисия ( в процес на емитиране) в публичния регистър.

5. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Ти Би Ай Кредит” ЕАД, гр. София.. Емисията е в размер на 11 000  броя обикновени, корпоративни, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми и обезпечени  облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, с фиксирана лихва 6.50 % на годишна база, 6-меченен период на лихвено плащане. Срокът на облигационния заем е 60 месеца, датата на емитиране на облигациите е 27.06.2008 г., а падежът е на 27.06.2013 г.
Вписва горепосочената емисия облигации в публичния регистър.

6. Одобри търгово предложение от  “БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ЕООД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник “СТАТУС ИНВЕСТ” АД, гр. София на акции на “СТАТУС ИМОТИ” АДСИЦ, гр. София от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 1.25 лв.

7. Издава одобрение на „СЕРДИКА ПРОПЪРТИС” АДСИЦ за замяна на обслужващо дружество „Алфа Дивелопмънтс Мениджмънт” ЕООД с ново дружество – „Алфа Пропърти Мениджмънт” ЕАД за дейността по управление и поддръжка на оперативните имоти на емитента.

8. Издава одобрение на „БУЛГАРИ РЕЗЕРВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, гр. София за промени в устава на дружеството, гласувани на проведено на 17.07.2008 г. общо събрание на акционерите. Промените са свързани с капитала на дружеството и свикването на общо събрание на акционерите.

9. Издава одобрение на „Агро Финанс” АДСИЦ, гр. София за промени в устава на дружеството, гласувани на проведено на 30.06.2008 г. общо събрание на акционерите. Промените са свързани с промяна на седалището и адреса на дружеството.

10. Разгледа уведомление от „СГАМ Фонд” – инвестиционно дружество (ИД) от отворен тип, Люксембург, относно публично предлагане на акции на 10 подфонда на ИД. Публичното предлагане на акциите на договорните фондове отговаря на изискванията на ЗППЦК и може да се започне предлагане на акции в България от  следните фондове на ИД „СГАМ Фонд”:

1. „СГАМ фонд/Индийски акции”;
2. „СГАМ фонд/Акции от глобални нововъзникващи пазари”;
3. „СГАМ фонд/Акции Латинска Америка”;
4. „СГАМ фонд/Акции Сектор луксозни стоки и услуги”;
5. „СГАМ фонд/Акции на компании със средноголяма капитализация от Еврозоната”;
6. „СГАМ фонд/Акции на компании от САЩ със средноголяма капитализация и с възможност за растеж”;
7. „СГАМ фонд/Акции световни ресурси”;
8. „СГАМ фонд/Акции от азиатско-тихоокеанския регион – двойна стратегия”;
9. „СГАМ фонд/ Акции от азиатско-тихоокеанския регион”;
10. „СГАМ фонд/Акции на водещи японски компании - Стойност”.