Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 31 август 2005 г.

Решения от заседание на КФН от 31 август 2005 г.

На свое заседание от  31 август 2005 г. КФН взе следните решения :

1. Наложи  временна забрана на  търгово предложение от “Тера Тур Сервиз” ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник ФК “Карол” АД на акции на “Езтур” АД от останалите акционери.

2. Вписа “Стърджан Акуафармс България” АД като публично дружество в регистъра на КФН.  Вписа и емисия акции, която е резултат от увеличение на капитала на дружеството от 1 000 000 лв. на 1 716 330 лв. чрез издаване на нови 71 633 броя акции с номинална стойност 10 лв. всяка.

3. Вписа в публичния регистър емисия акции с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа, издадена от “Елана фонд за земеделска земя” АДСИЦ. Емисията, чието първично публично предлагане е завършило успешно,  е в размер на 1 996 068 броя акции с номинална стойност 1 лв. всяка.
 
4. Прие Практика по прилагане на чл. 31, ал. 1, т. 4 от Закона за застраховането във връзка с чл. 252, ал. 1, т. 5 от Търговския закон.
Практиката уточнява процедурата по отнемане на разрешение на застрахователно акционерно дружество при наличието на недостиг на чиста стойност  на имуществото спрямо вписания капитал и бездействие на общото събрание на акционерите на застрахователя. Уточнява се понятието чиста стойност на имуществото и са посочени възможните мерки, които застрахователите могат да предприемат за отстраняването на несъответствието между чиста стойност  и вписания капитал.
Практиката ще бъде публикувана на интернет страницата на КФН, раздел “Документи” – “Указания и изисквания”.
 
5. Прие Указания относно тълкуване и прилагане на чл. 5, ал. 3 и чл. 7 от Наредба № 19 на КФН от 08.12.2004 г. за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/ или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
С Указанията се уточнява моментът на създаване на пенсионен резерв от пенсионноосигурителното дружество за съответния управляван от него фонд, изплащащ пожизнени пенсии.
Указанията  ще бъде публикувана на интернет страницата на КФН, раздел “Документи” – “Указания и изисквания”.