Начало / Новини / Решения от заседание на кФН от 31 .10.2007 г.

Решения от заседание на кФН от 31 .10.2007 г.

На свое  заседание от 31 .10.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „Енемона” АД, гр. Козлодуй.   Емисията е в размер на 2 000 000 лева, разпределени в същия брой обикновени акции с право на глас и номинална стойност от 1 лев всяка една. Емисията се вписва във водения от КФН регистър и е следствие  увеличаването на капитала на дружеството.
Основата дейност на дружеството е свързана с производство на електрическа енергия, произведена от възобновяеми електрически източници, проектиране и изграждане на енергийни и енергоспестяващи съоръжения, енергоефективни услуги.  Предметът на дейност още включва проектантска, инвеститорска, строително монтажна, ремонтна дейност, както и туристическа, рекламна, търговска и транспортна дейност. В документа за предлагането на ценните книжа е посочено, че с получените средства дружеството ще финансира експанзията в новите бизнес направления – енергетика, ютилите услуги и енергийна ефективност.
Мажоритарният  акционер на дружеството е Дичко Прокопиев, който е и Главен изпълнителен директор и собственик на 94.08% от капитала на дружеството, като притежава пряко 72% и непряко 21.84%  чрез „Глобал Кепитал”ООД, в чието същият е собственик на 95% от капитала.

2. Издаде лиценз на “Експат имоти” АДСИЦ, гр. София, да извършва следната  дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/.Потвърди проспект за публично предлагане на 1 500 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев  и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от “Експат имоти” АДСИЦ, гр. София, в резултат на първично увеличение на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции /в процес на емитиране/ в публичния регистър.
Учредители са  адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко” със 70% от капитала и ДФ „Европа” – с 30%. В Съвета на директорите на дружеството влизат Мирослава Обретенова, Ростислав Банчев и Андрей Брешков.   Дружеството възнамерява да инвестира в имоти с жилищно, търговско , бизнес и хотелско предназначение, както и в селскостопанска земя и земя от горския фонд с перспектива за застрояване.

3. Потвърди проспект  за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Кристера” АД, гр. Попово. Емисията е в размер на 4 500 000 евро, разпределени в 4 500 броя обикновени, корпоративни, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени облигации с номинална стойност 1000 евро всяка, с ISIN код BG 2100009070, с плаващ купон в размер на 6-месечен EURIBOR + 4.25% годишно, шестмесечен период на лихвени плащания, срок на облигационния заем – 60 месеца, датата на емитиране на облигациите е 23.04.2007 г. и падеж 23.04.2012 г.

4. Отнема правото за упражняване на дейност като брокер на Димитринка Граматикова  във връзка с установени нарушения на разпоредбите на Наредба №1. 

5. Издаде лиценз за доброволно здравно осигуряване на  „Здравноосигурителна компания ЦКБ” ЕАД, гр. София. Съветът на директорите е в състав: Никола Грънчаров, Милен Марков, Велислава Балтова и Володя Войски.
Основният акционер, притежаващ пряко 100 % от капитала на дружеството е „ЦКБ Груп Асет Мениджмънт” ЕАД, който придобива 1 000 000 броя акции с номинал 1 лев. „ЦКБ Груп Асет Мениджмънт” ЕАД е дружество с капитал 150 000 000 лева, като едноличен собственик на капитала е „Химимпорт” АД.
Дружеството ще предоставя следните видове здравноосигурителни пакети: „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване”, „Извънболнична медицинска помощ”, „Болнична медицинска помощ”, „Допълнителни здравни услуги и стоки” и „Възстановяване на разходи”.

6. Издаде лиценз за извършване на дейност по застраховане на „ЗЕАД „ЦКБ Живот”, гр. София (в процес на учредяване).  Предметът на дейност на дружеството е застраховане на лица срещу събития, свързани с живота и ще предлага застраховките „Живот и рента”, „Женитбена и детска застраховка”, „Допълнителна застраховка” и „Злополука”.  Капиталът на дружеството е в размер на 6 400 000 лева, разпределени в същия брой обикновени акции с право на глас и с номинална стойност 1 лев.
Едноличен собственик на дружеството е „ЦКБ Груп Асет Мениджмънт” ЕАД. Съветът на директорите е в състав: Ярослава Кръстева, Здравка Димитрова и Цветан Давидков.

7. Прие указания по прилагането и тълкуването на чл. 261, ал. 1 и 2 от Кодекса за застраховането по повод искане от Гаранционния фонд относно прилагането и тълкуването на чл. 261, ал. 1 във връзка с член 202 от КЗ.
Според приетите указания в случаите, когато при  настъпване на застрахователно събитие по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, датата на застрахователното събитие е в срока, отбелязан върху знака, застрахователят е императивно обвързан пред третите увредени лица от издадения от него удостоверителен документ за валидността на застраховката.
Указанията ще бъдат публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Документи” – „Указания и изисквания”.

8. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/
С  проектонаредбата се актуализира списъкът на регулираните пазари в държави членки и трети държави, на които се търгуват ценните книжа, в които е допустимо инвестирането на средствата на пенсионните фондове, както и индексите на тези пазари, включващи акциите, определени в КСО.  С предложените промени в наредбата се разширява и кръгът на рейтинговите агенции, чиито рейтингови оценки на банки се признават за целите на инвестиране на средствата на фонд за допълнително пенсионно осигуряване в банкови депозити по чл.176, ал.1, т.5 и 14 от КСО. Досегашният подход на изчерпателно изброяване на 3 рейтингови агенции се заменя от изискването рейтинговите агенции да са признати съгласно Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции.
Проектът ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН и ще бъде съгласуван със заинтересованите страни.