Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 30.11.2007 г.

Решения от заседание на КФН от 30.11.2007 г.

На свое  заседание от 30.11.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции на от „Зърнени Храни България” АД  в размер на до 42 696 000 броя акции и за допускане до борсова търговия на 170 785 600 броя акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, представляващи съдебнорегистрирания капитал на дружеството. „Зърнени Храни България” се вписва като публично дружество.
Основната сфера на дейност на „Зърнени Храни България” АД   е свързана с пазара на зърно и маслодайни култури, както и производството на растителни масла. Емитентът притежава зърнобази, съоръжения за маслодобив, рафинерия и е в процес на изграждане на инсталация за биодизел.
Основен акционер на дружеството е „Химимпорт” АД с 53.96% от капитала, а заедно с акциите, притежавани от свързани лица (включително ПОАД „ЦКБ Сила” АД,  ПОАД „Съгласие”, ЦКБ) – пряко и непряко притежава около 66% от капитала на „Зърнени Храни България” АД.
 „Зърнени Храни България” АД   е с двустепенна система на управление. Членове на Надзорния съвет са „Химимпорт” АД, „ЦКБ Груп асет мениджмънт” АД, „Финанс консултинг” АД. В управителния съвет влизат Любомир Чакъров, Райна Кузмова, Георги Костов,  Чавдар Трифонов, Христо Чираков. Изпълнителни директори на дружеството са  Георги Костов и Чавдар Трифонов.
Водещ мениджър на емисията е „ЦКБ” АД

2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на издадени от “Б. Л. Лизинг” АД емисия облигации. Емисията е в размер на 3 000 000 евро, разпределени в 3000 броя обикновени, обезпечени облигации с номинална стойност 1000 евро всяка, с лихвен купон в размер на 3-месечен EURIBOR + 4%, платими на всеки три месеца, изчисляван и дължим върху непогасената част от главницата по облигационния заем, с дата на издаване – 25.07.2007 г. и дата на падеж – 25.07.2012 г.