Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 30.06.2005 г.

Решения от заседание на КФН от 30.06.2005 г.

1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от “Радино” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционния посредник ФК “Евър” АД, гр. София, на акции на “Крамекс” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

 2. Отнема правото на “София Инвест Брокеридж” АД, гр. София, да извършва сделки с ценни книжа за собствена сметка и поемане на емисии от ценни книжа.

 3. Прие на първо четене проект на Правилник за устройството и дейността на фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа. Проектът ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН.

 4. Прие на първо четене проект на Наредба за вътрешната информация и вътрешните лица, за недобросъвестната търговия и манипулиране на пазара на ценни книжа. Проектът ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН.

 5. Прие на първо четене проект на Кодекс за застраховането. Проектът ще бъде изпратен на заинтересованите страни за съгласуване и публикуван на интернет страницата на комисията.

 6. Издаде лицензия за доброволно здравно осигуряване на  “Здравноосигурителен институт” АД (в процес на учредяване), гр. София.
Лицензията дава право за предлагане на 3 здравноосигурителни пакета :
- болнична медицинска помощ,
- извънболнична медицинска помощ
- подобряване на здравето и предпазване от заболяване

 7. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди. Наредбата ще бъде публикувана в Държавен вестник.

 8. Не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от „Й.С. Михайлов” ЕООД, гр. Бургас, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Бенч Марк Финанс” АД, гр. София, на акции на „Монолит – Стил” АД, гр. Бургас, от останалите акционери на дружеството.