Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 30 юни 2008 г.

Решения от заседание на КФН от 30 юни 2008 г.

На свое заседание от  30 юни  2008 г. КФН взе следните решения:

1. Издаде лиценз (т.нар. «среден лиценз») за извършване на дейност като инвестиционен посредник на «Болкан Секюритис» ЕООД, гр. София. Едноличен собственик на капитала на дружеството е учредителят «Джи Еф Ен Инвестмънтс».  Управители на посредника са Васил Караиванов и Стамен Станоев. В 14-дневен срок дружеството следва да удастовери, че изцяло е внесен изискуемият капитал по чл.8, ал.1 от ЗПФИ (250 000 лв.), както и встъпителната вноска към Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.

2.  Наложи временна забрана на  търгово предложение от „България инвестмънт груп” ЕООД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Статус инвест” АД, гр. София на акции на „Статус имоти” АДСИЦ, гр. София от останалите акционери на дружеството.

3.  Одобри търгово предложение от „Радита” ООД, гр. Търговище за закупуване чрез инвестиционен посредник ФК „Евър” АД, гр. София на акции на „Поляница” АД, гр. Търговище от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 11.50 лв.

4.  Одобри допълнение на проспект за първично публично предлагане на акции от първоначалното задължително увеличение на капитала на „Експат Бета” АДСИЦ, гр. София. Допълнението е за промяна в управителните органи на дуржеството, а именно – Ростислав Бончев се оттегля от длъжността изпълнителен директор на дружеството, а на негово място е избран Андрей Брешков.

5.  Констатира, че мерките предприети от „Пайъниър Асет Мениджмънт” С.А. – Управляващо дружество, Люксембург, във връзка с  публично предлагане на дяловете на подфонд „Фондове Пайъниър – Стоков Алфа” по силата на т.нар. «единен паспорт», отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му и е налице осигуряване на необходимите условия за извършване на плащания в полза на притежателите на дялове, за обратно изкупуване и за предоставяне на необходимата на инвеститорите информация.

6.  Вписа последваща емисия от акции на  „Сила Холдинг.” АД, гр. Стара Загора. Емисията е в размер на 1 999 492 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. Издадена е в резултат на увеличение капитала на дружеството от 90 886 на 2 090 378 лв.

7.  Вписа последваща емисия от акции на  „Фонд за земеделска земя Мел инвест” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на 13 917 616  лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв и емисионна стойност от 1.10 лв. Издадена е в резултат на увеличение капитала на дружеството от 14 044 300 на 27 961 916 лв.

8. Одобри Добринка Вичева  за ликвидатор на «Хюндай Финанс» АДСИЦ.