Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 30 ноември 2005 г.

Решения от заседание на КФН от 30 ноември 2005 г.

На свое заседание от  30 ноември 2005 г. КФН взе следните решения :

1. КФН издаде на  лиценз “Куантум Дивелопмънтс” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел. Дружеството ще инвестира в недвижими имоти парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа. 
Комисията потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. всяка,  в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството

2. Комисията  потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия обикновени акции, издадена от “БенчМарк Фонд Имоти” АДСИЦ. Емисията е в размер на 15 600 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 1.50 лв. всяка. Емисията е издадена съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството за увеличение на капитала му от 7 800 000 лв. на 23 400 000 лв.

3. КФН наложи окончателен отказ за потвърждаване на  проспект за първично публично предлагане на емисия привилегировани акции на “София Комерс – Заложни къщи” АД, гр. София . Окончателен отказ за потвърждаване е наложен и на проспект за първично публично предлагане на емисия акции на “СТС Финанс” АД, гр. Габрово.