Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 3 юни 2009 г.

Решения от заседание на КФН от 3 юни 2009 г.

На свое заседание от 3 юни  2009 г. КФН взе следните решения:
 
1. Вписва емисия акции на «Кепитъл Мениджмънт» АДСИЦ, София, с цел търговия на регулиран  пазар в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 650 000 на 830 153 лв. Емисията е в размер на 180 153 лева, разпределени в 180 153 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

2.Одобри промени в устава на „ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, гр. София. Промените са свързани с промяна в структурата на капитала на дружеството.

3. Одобри промени в устава на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ, гр. Хасково. Промените са във връзка с разпоредбите за провеждане на Общото събрание на акционерите.

4. Одобри промени в устава на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, гр. София. Промените са  във връзка с разпоредбите за провеждане на Общото събрание на акционерите.

5. Отказа да признае частична правоспособност на Александър Садовски като отговорен актюер в областта на застраховането и здравното осигуряване.

6. Прие Указания относно тълкуването на разпоредби  от Методиката   за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства, по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите към Наредба за задължителното застраховане, касаещи изтичането на срокове, които се броят по години.
Указанията са приети за въвеждане на  еднозначно разбиране  при определянето годините на дадено МПС, което  има отношение при прилагането на коригиращи коефициенти за цените  на нови части.  Определя се, че срокът,  който се брои по години   изтича в съответния ден на последната година, а ако месецът няма съответното число  (напр. когато срокът е започнал да тече на 29 февруари и изтича в невисокосна година) , изтича в последния ден на въпросния месец.
Указанието ще бъде публикувано на интернет страницата на КФН в раздел „Административни документи” – „Указания”.