Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 29 септември 2010 г.

Решения от заседание на КФН от 29 септември 2010 г.

На свое заседание от 29 септември 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Отказва да потвърди проспект за допускане до търговия на емисия
корпоративни облигации, издадени от „Алфа енерджи холдинг” ЕАД, гр. София. Емисията е в размер на 6 173 000 лева, разпределени в 6 173 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с годишна лихва в размер на
8.50 % за периода до пускане в експлоатация на пълната мощност на
фотоволтаична централа  и 6.50 % за периода след това. Периодът на лихвено плащане е 6-месечен, изплащането на главницата ще започне от третото лихвено плащане и ще се извърши на 14 части като първите 13 са с размер 440 928, 57 евро  и 14-та част от 440 928, 59 евро.  Срочността е  8 години от датата на емитиране на облигациите: 16.12.2009 г. и дата на падеж на 18.12.2017 г.

2. Потвърди допълнение на проспект за първично публично предлагане на емисия привилегировани акции от увеличение на капитала на “Меком” АД, гр. Силистра. Припомняме, че с решение № 522 от 11 август 2010 г. КФН потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции, издадени от „Меком” АД, гр. Силистра, в размер на  14 000 995 броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми, задължително конвертируеми привилегировани акции без право на глас, с 12 % гарантиран дивидент, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка. Допълнението на проспекта е свързано с промяна на  процента на кумулативния гарантиран годишен дивидент по емисията привилегировани акции, който е увеличен от 12% на 18 % от емисионната стойност на акциите.

3. Прие на първо четене проект на Наредба за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в т.ч. за издаване на полици по задължителните застраховки по чл. 249, т. 1 от Кодекса за застраховането.
С наредбата се уреждат изискванията към информационните системи на застрахователите и тяхната оперативна съвместимост с информационните системи, регистри и бази данни, създавани и поддържани от Информационния център към Гаранционния фонд. Уреждат се издаването и отчитането на договорите за задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, договорите за гранична застраховка и сертификатите „Зелена карта”.
Проектът на наредбата има за цел да спомогне за изграждането на актуална и надеждна база данни за сключените застраховки; чистота на данните, тъй като в достатъчна степен се елиминира човешкия фактор при издаването на полиците; да се гарантира, че всички сключени полици ще бъдат отчитани и то в деня на тяхното сключване и да бъде осигурена една от необходимите предпоставки за въвеждането на ефективна система бонус/малус. В проекта са заложени срокове за техническо обезпечаване на информационната система като в срок от три месеца от влизането в сила на наредбата застрахователите трябва да представят в комисията техническите си задания за адаптиране на информационните си системи.
 Проектът на наредбата ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни и публикуван на интернет страницата на комисията в раздел „Нормативна уредба” – „Проекти”.

4. Прие на първо четене проект за изменение и допълнение на Наредба № 27 за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и от презастрахователите, и на здравноосигурителните резерви.
Измененията се отнасят до методите за образуване на техническите резерви по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, а именно: въвежда се резерв по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите в допълнение на пренос-премийния резерв, чийто размер е обвързан с минимално определена необходима сума за покритие на риска за едно застраховано МПС. Образуването на този резерв се налага поради завишения риск по тази застраховка, породен от високата пазарна конкуренция, водеща до намаляване на цената, както и от увеличение на плащанията вследствие нарастване на средния размер на претенциите, особено във връзка с неимуществени вреди. Несигурността по отношение на бъдещите плащания нараства още повече поради увеличаване на броя и стойността на претенциите и голямото закъснение в тяхното предявяване.    
Друга предложена промяна в наредбата е да бъдат регламентирани изискванията по отношение на метода за образуване на резерва за възникнали, но непредявени претенции по застраховка «Гражданска отговорност» на автомобилистите, които през последните години бяха определяни със Заповеди на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”. По този начин чрез предварително определяне на метода ще се постигне по-голяма яснота, стабилност и предвидимост при заделяне на резервите.
Проектът на наредбата ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни и публикуван на интернет страницата на комисията в раздел „Нормативна уредба” – „Проекти”.