Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 28 юли 2010 г.

Решения от заседание на КФН от 28 юли 2010 г.

На свое заседание от 28 юли 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Издава временна забрана за търгово предложение от „Развитие - Индустрия Холдинг” АД, гр. София и „Алфа Асетс” ЕООД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания” АД, гр. София на акции на „Интрансмаш Инженеринг” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.

2. Издава одобрение за промяна в устава на „Еларг фонд за земеделска земя” АДСИЦ, гр. София. Промените в устава се отнасят до промяна в адреса на управление на дружеството от ул. „Джеймс Баучер” № 95-97 на бул. „Никола Вапцаров” № 16, район Лозенец, София. Освен това отпадат някои от изискванията към определянето на емисионната стойност на издаваните от дружеството обикновени акции и към определяне на цената на конвертиране или замяна при емитиране от дружеството на конвертируеми или заменими акции и конвертируеми или заменими облигации.

3. Издава одобрение за промяна в устава на „Пропъртис кепитал инвестмънтс” АДСИЦ, гр. Варна, свързана с привеждане на разпоредбите на устава с изискванията на ЗППЦК и с въвеждане на задължението общото събрание да избере одитен комитет.

4. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Иван Димитров.