Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 28 януари 2009 г.

Решения от заседание на КФН от 28 януари 2009 г.

На свое заседание от 28 януари  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Разширява обхвата на издадения на „Бета Корп” АД, гр. София, лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Дружеството ще има право да извършва допълнителни услуги във връзка с базов актив на дериватни финансови инструменти в рамките на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство. Относно трети държави лицензът се разширява с всички услуги и дейности, идентични на разрешените в ЕС и Европейското икономическо пространство.

2. Потвърждава проспект за публично предлагане на дяловете на два инвестиционни фонда -  „ОТП – Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции от развиващите се пазари” и „ДСК Фонд Паричен пазар”, регистрирани по решение на Унгарската Служба за Финансов надзор. Фондовете са организирани и управлявани от УД „ОТП Фонд Мениджмънт Пте” Лтд, гр. Будапеща. Двата фонда нямат характеристиките на колективна инвестиционна схема по смисъла на UCITS-Директива (Директива 85/611/ЕИО).
Вписва инвестиционните фондове  и техните дялове в публичния регистър.

3. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, емитирани от  „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ, гр. София, в резултат от увеличаване на капитала на дружеството от 650 000 лв. на 1 077 193 лв.  Емисията е в размер на 427 193 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност 57 лева всяка. Вписва посочената емисия акции в публичния регистър.

4.Одобрява промяна в устава на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, свързана с изписване на наименованието на дружеството на латиница.

5. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търговото предлагане за закупуване и замяна на акции.
С приетите изменения в Наредба № 13 се цели да се приведат в съответствие разпоредбите на подзаконовия нормативен акт с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с изискванията на Наредба № 41 от 11.06.2008г. за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търговото предлагане, както и с приложимото европейско законодателство в областта на търговото предлагане. Въвежда се подробна регламентация на условията и реда за осъществяване на правата по чл. 157а и чл. 157б ЗППЦК, с оглед гарантиране интересите на мажоритарните и миноритарни акционери и установяване на стабилни и ясни стандарти за надлежно провеждане на процедурите по изкупуване на акции.
          С проекта се правят промени и в Наредба № 15 от 15.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от КФН и за подлежащите на вписване обстоятелства (Приета с Решение № 21-Н от 5.05.2004 г. на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 54 от 23.06.2004 г., в сила от 1.10.2004 г., изм., бр. 15 от 15.02.2005 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 12 от 7.02.2006 г., бр. 53 от 30.06.2006 г., бр. 22 от 13.03.2007 г., бр. 63 от 15.07.2008 г., бр. 68 от 1.08.2008 г.) продиктувани от необходимостта да се съгласуват текстове с промените предложени в Наредба № 13, както и да се отстранят допуснати технически грешки.
Наредбата ще бъде публикувана в Държавен вестник.

6. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензиите за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел.
Промените в Наредба № 11 от 3.12.2003 г. са необходими във връзка с влизане в сила на предвижданите изменения в Закона за пазарите на финансови инструменти (направени със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции) от 01.03.2009 г., с които се транспонира Директива 2007/44/ ЕИО относно придобиване и увеличаване на участие във финансовия сектор.  С проекта на Наредбата се доразвиват на подзаконово ниво предвижданите промени в Закона за пазарите на финансови инструменти.
Проектът на наредба ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, „Проекти на нормативни документи” и ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни.