Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 28 октомври 2009 г .

Решения от заседание на КФН от 28 октомври 2009 г .

На свое заседание от 28 октомври 2009 г. КФН взе следните решения:

1. Прие решение за подписване на Многостранния меморандум за сътрудничество и обмяна на информация на Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO).

2. Издава разрешение на УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД, гр. София за организиране и управление на договорен фонд „Експат Бондс”, който е с нискорисков профил. ДФ „Експат Бондс” ще инвестира в дългови ценни книжа и други финансови инструменти с фиксирана доходност. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Експат Бондс” и вписва фонда и емисията дялове в публичния регистър.

2. Одобрява промени в устава на „Глобекс Истейт Фонд” АДСИЦ, София, гласувани на редовното общо събрание на акционерите на дружеството, проведено през месец септември 2009 г. Промените в устава целят отразяване на последните изменения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

3. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 13.09.2006 г. за изискванията към организацията и дейността на службата за вътрешен контрол на застрахователя и на лицата, включени в застрахователна група. С предлаганите промени се цели доразвиване на подзаконово равнище на режима на вътрешния контрол и вътрешния одит за презастрахователите. С проекта се предвижда в  наредбата да се отразят и последните изменения  в областта на вътрешния одит, въведени с  разпоредбите на Закона за вътрешния одит в публичния сектор.