Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 28 ноември 2008 г.

Решения от заседание на КФН от 28 ноември 2008 г.

На свое заседание от 28  ноември  2008 г. КФН взе следните решения:


1. КФН взе следното решение във връзка с размера на вноските за Гаранционния фонд по чл. 287, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането, както и във връзка със сроковете и реда за тяхното набиране:
1.1. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите по чл. 249, т. 1 от Кодекса за застраховането на 8,50 лв. за всяко отделно моторно превозно  средство, за отговорността във връзка с чието използване е сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите (включително гранична застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите).
1.2. Вноската към Гаранционния фонд може да се записва на отделен ред в застрахователната полица.
2. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Злополука” на пътниците по чл. 249, т. 2 от Кодекса за застраховане на 0, 15 лв. за всяко място, без мястото на водача, за което е сключена задължителна застраховка.
3. Определя следните срокове за превеждане на вноските по сметка на Гаранционен фонд:
а) до 31.I.2009 г. за застраховките, сключени от 1.Х.2008 г. до 31.ХII.2008 г. (вкл.);
б) до 30.IV.2009 г. за застраховките, сключени от 1.I.2009 г. до 31.III.2009 г. (вкл.);
в)до 31.VII.2009 г. за застраховките, сключени от 1.IV.2009 г. до 30.VI.2009 г. (вкл.);
г) до 31.Х.2009 г. за застраховките, сключени от 1.VII.2009 г. до 30.IХ.2009 г. (вкл.);
д) до 31.I.2010 г. за застраховките, сключени от 1.Х.2009 г. до 31.ХII.2009 г. (вкл.).

4. Застрахователите събират и внасят пълния размер на вноската по т. 1 или т. 2 в сроковете по т. 3 независимо от разсрочено плащане на премията, когато такова е предвидено съгласно застрахователния договор.


2. Призна пълна правоспособност на отговорен актюер на Андрей Андреев.