Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 28 август 2008 г.

Решения от заседание на КФН от 28 август 2008 г.

На свое заседание от  28 август  2008 г. КФН взе следните решения:


1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия конвертируеми облигации, които ще бъдат емитирани от „Индустриален холдинг България” АД, гр. София. Емисията е в размер на 21 878 000 лева, разпределени в 218 780 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми и необезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност 100 лева всяка облигация, с  фиксирана лихва в размер на 8 % на годишна база, с 6-месечен период на лихвено плащане и матуритет - 3 години. Вписва посочената емисия конвертируеми облигации, в процес на емитиране, в регистъра на КФН.

2. Вписва „Болкан Пропърти Инструментс” АДСИЦ, гр. София, като публично дружество в регистъра на КФН, както и емисия акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 650 000 лева, разпределени в 65 000 броя обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка и представлява съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

3. Издаде одобрение на „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, гр. Пловдив, за замяна на три от четирите си обслужващи дружества, а имено „Одиторска кантора „Узунова” ЕООД, „Елта Консулт”АД и „Атренд” ЕООД с ново обслужващо дружество „Актив Сървисиз” ЕООД, гр. Пловдив.