Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 27 май 2010 г.

Решения от заседание на КФН от 27 май 2010 г.

1. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни обезпечени облигации, издадени от „Технологичен център – Институт по микроелектроника /ТЦ – ИМЕ/” АД, гр. София, в размер на 15 млн. евро, разпределени в 15 хил. броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка, с фиксирана лихва в размер 8 %, с лихвени плащания на всеки 12-месечен период  и срок на облигационния заем от 5 години, считано от 29.09.2009 г., с падеж 29.09.2014 г. Вписа горепосочената емисия облигации във водения от КФН регистър и вписва „Технологичен център – Институт по микроелектроника /ТЦ – ИМЕ/” АД, гр. София, като емитент .

2. Одобри коригирано търгово предложение от „Радита” ООД, Търговище, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Авал Ин” АД, гр. София, на акции на „Поляница” АД,  Търговище, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 14,95 лв.

3. Одобри търгово предложение от „Арома” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД, гр. София на акции на „Астера Козметикс” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 6, 80 лв.

4. Издаде одобрение на „Пи Ар Си” АДСИЦ, гр. София, за замяна на банката депозитар „Юробанк И Еф Джи България” АД, гр. София с „Банка ДСК” ЕАД, гр. София.

5. Издава одобрение за промени в устава на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, гр. София, във връзка с увеличение на капитала на дружеството.

6. Отнема лиценза за извършване на дейност като управляващо дружество на „Булдев Асет Мениджмънт” АД, гр. Варна.