Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 27 май 2005 г.

Решения от заседание на КФН от 27 май 2005 г.


1. Подтвърди проспект за вторично публично предлагане на 3000 броя корпоративни, обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка една, с падеж  на 22.04.2008 г., издадени от "ХипоКредит" АД, гр. София.
           Вписва емисията ценни книжа в публичния регистър, воден от КФН.

 2. Вписва в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа емисия от 7 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка една, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа, издадена от "БенчМарк Фонд Имоти" АДСИЦ, чието първично публично предлагане завърши успешно.

3.   Прие на второ четене изменение и допълнение на Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Наредбата предстои да бъде публикувана в Държавен вестник.