Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 27 март 2012 г.

Решения от заседание на КФН от 27 март 2012 г.

На свое заседание от 27 март  2012 г. КФН взе следните решения:

 Потвърждава проспект за допускане до търговия на емисия корпоративни облигации, издадена от „Ти Би Ай Кредит” ЕАД. Емисията е в размер на 3 000 броя обикновени, безналични, лихвоносни облигации с номинална 1 000 евро всяка.

 Одобрява проект за промени в устава на „Фонд за земеделска земя Мел Инвест” АДСИЦ.