Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 27 февруари 2008 г.

Решения от заседание на КФН от 27 февруари 2008 г.

1. Потвърди  проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от  „Сила Холдинг” АД, гр. Стара Загора,  в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.  Емисията е в размер на 1 999 492 лева, разпределена в същия брой обикновени акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност от 1 лев всяка. Вписа емисията акции  в публичния регистър на КФН


 2. Взе решение, че мерките, предприети от управляващо дружество „Райфайзен Капиталанлаге Гезелшафт” мбХ -, Австрия във връзка с публичното предлагане в България на дяловете на договорните фондове „РАЙФАЙЗЕН – А.Р. – Глобален - Балансиран”, „РАЙФАЙЗЕН – Emerging Markets- Акции от АСЕАН”, „РАЙФАЙЗЕН – Русия – Акции", „РАЙФАЙЗЕН – Глобални Основни - Акции" отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. Налице е осигуряване на необходимите условия за извършване на плащания в полза на притежателите на дялове, за обратно изкупуване на техните дялове и за предоставяне на инвеститорите на периодично и текущо разкриваната информация.

3. Прие окончателен проект на Наредба за допускането на ценни книжа до търговия на регулиран пазар.
С Наредбата се уреждат изискванията, на които трябва да отговарят ценните книжа, за да бъдат допуснати до търговия на официален пазар, организиран от регулирания пазар, както и редът и начинът за допускането им. С нея се въвеждат изцяло изискванията на Директива 2001/34/ЕО относно допускането на ценни книжа до търговия на официален регулиран пазар и информацията, която се публикува за тези ценни книжа.
 С наредбата се определят конкретни условия за допускането на акции и облигации до търговия на официален пазар - определена пазарна капитализация, наличието на най-малко три приети и публикувани годишни финансови отчети, допускане до търговия на цялата емисия ценни книжа от съответния клас, определено ниво на разпространение на ценните книжа сред публиката и др.
 В наредбата е предвидена възможност в определени случаи регулираният пазар да допуска ценните книжа до търговия на организирания от него официален пазар и без да са налице някои от посочените в наредбата изисквания, при условие че това не застрашава интересите на инвеститорите и няма да попречи на нормалното функциониране на пазара. Регулираният пазар може да постави и специфични изисквания за допускане на ценните книжа до търговия на официален пазар, когато това се налага, за да бъдат осигурени интересите на инвеститорите.
 Наредбата урежда и редът и начинът за допускането до търговия на официален пазар, като предвижда компетентният орган на регулирания пазар да извършва преценката за допускането на ценните книжа, а неговото решение да се обжалва пред арбитражния съд при регулирания пазар.
 Наредбата ще бъде обнародвана в Държавен вестник.