Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 26 май 2008 г.

Решения от заседание на КФН от 26 май 2008 г.

На свое заседание от  26 май  2008 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ, гр. София, в размер на 1 454 208 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. Всяка и емисионна стойност от 1.45 лв., които ще бъдат издадени в резултата от увеличение на капитала на дружеството. Вписва посочената емисия акции (в процес на емитиране) в публичния регистър.
Дружеството се управлява от СД в състав : Михаил Кръстев – Председател на СД, Филип Фотев - изпълнителен директор и Юрий Станчев.

2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Спорт Депо” АД, гр. София. Емисията е в размер на 1 500 000 евро, разпределени в 1 500 броя обикновени и безналични облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, 3-месечен EURIBOR + 3, 45 % на годишна база, 3-меченен период на лихвено плащане. Срокът на облигационния заем е 36 месеца, датата на емитиране на облигациите е 29.11. 2007 г., а падежът е на 29.11.2010 г.
Вписва горепосочената емисия облигации в публичния регистър и вписва   „Спорт Депо” АД, гр. София, като емитент.

3. Одобри промяна в устава на „Пи Ар Си” АДСИЦ, гр. София, гласувани на проведеното на 25.04.2008 г. общо събрание на акционерите. Промените са свързани с успешното приключване на първоначалното и задължително увеличаване на капитала на дружеството и отразяване на неговия действителен размер – 650 000 лева, разпределени в 65 000 броя обикновени акции с право на глас с номинална стойност 10 лева всяка една, като капиталът на дружеството е внесен изцяло.

4.Одобри промяна в устава на „Експат имоти” АДСИЦ, гр. София, гласявани на проведеното на 08.05.2008 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството. Измененията са свързани с вписването на увеличения капитал на дружеството от 500 000  лева на 2 000 000 лева и с промени в правомощията и задълженията на СД.