Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 26 март 2010 г.

Решения от заседание на КФН от 26 март 2010 г.

На свое заседание от 26 март 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди коригиран проспект за публично предлагане на акции на „Индустриален холдинг България” АД, гр. София. Емисията е в размер на 14 585 372 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност от 1,40 лева. Вписа горепосочената емисия акции във водения от КФН регистър.

2. Потвърди коригиран проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия ипотечни облигации, издадени от „Българо - американска кредитна банка” АД, гр. София, в размер на 15 млн. евро, разпределени в 15 хил. броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми ипотечни облигации, с номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка, с фиксиран лихвен процент 7,5 % на годишна база, с лихвени плащания на всеки шестмесечен период и срок на облигационния заем 36 месеца, считано от 07.12.2009 г., с падеж 07.12.2012 г. Вписа горепосочената емисия облигации във водения от КФН регистър.

3. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Велграф Асет Мениджмънт” АД, гр. София. Емисията е в размер на 52 312 770 лева, разпределени в 52 312 770 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с ISIN код BG1100010104, с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Вписа посочената емисия акции във водения от КФН регистър.
Вписа „Велграф Асет Мениджмънт” АД, гр. София, като публично дружество във водения от КФН регистър.

4. Отне издадения лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на УД „Евър управление на активи” АД, гр. София, по тяхно искане.