Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 26 март 2008 г.

Решения от заседание на КФН от 26 март 2008 г.

На свое заседание от  26 март 2008 г. КФН взе следните решения:


1. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар  на емисия акции, издадени от „Биоиасис” АД. Емисията е в размер на 200 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. и представлява съдебнорегистирания капитал на дружеството. Емисията и дружеството се вписват в публичния регистър на КФН.
Емитентът има едностепенна система на управление. Членове на СД са : Георгиос Кисас – председател на СД и ИД, Димитриос Сотиропулос – член на СД и Димитриос Думбалис - член на СД. Основни акционери в дружеството са Георгиос Кисас, притежаващ 70% от капитала и Димитриос Сотиропулос с 30%.
Предмет на дейност на дружеството е покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, търговия със стоки и услуги от всякакъв вид, внос и износ на стоки, търговия на едро с лекарствени продукти, медицински материали, инструменти и пособия, санитарни продукти, хигиенни пособия, дезифектанти, медицинска козметика, медицинска апаратура, др.
Основните сфери, в които емитентът упражнява дейност са дистрибуция и продажба на продукти за нуждите на неврохирургията, инвазивна кардиология, ортопедия и ревматология, обща и детска хирургия, интензивно лечение и интраоперативна хемостаза. „Биоиасис” АД извършва директни продажби на продуктите си за болници, аптеки и крайни потребители и участва в търгове за медицински изделия.

2. Потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции, издадена от „ Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ. Емисията е в размер на 14 300 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличиние капитала на дружеството.

3. Одобри разширяване обхвата на издадения на „Бул тренд брокеридж” ООД лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник с услуги и дейности, които има право да извършва в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, а именно  сделки за собствена сметка с финансови инструменти, поемане на емисии, допълнителни услуги.

4. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 19.07.2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и на здравноосигурителните дружества.
Проектът е съобразен с промените в Кодекса за застраховането, които изцяло преуредиха лицензионния и надзорния режим на презастрахователните, като се създадоха нови изисквания относно счетоводната им отчетност. В проекта се предлага изискванията за счетоводната отчетност, които се прилагат по отношение на застрахователите да се отнасят и за презастрахователите. Те трябва да представят аналогична информация за дейността си както и застрахователите, за да се създадат условия за събиране и обобщаване на цялостната информация за застрахователния пазар в страната. Правят се корекции на събираните справки  и  се създават три нови справки във връзка с необходимостта от уеднаквяване на събираната информация във всички държави членки на ЕС и на Европейското икономическо пространство.
Проектът на наредба ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, „Проекти на нормативни документи” и ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни.

5. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 02.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, както и формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането и Закона за здравното осигуряване, които отговорният актюер заверява
С промените в наредбата се предвижда възможността такива изпити освен от КФН да се провеждат и от професионална организация на актюерите. Въвежда се изискване към  професионалната организация, която трябва да бъде юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в България и да е пълноправен член на създадената през 1895 г. Международна актюерска организация със седалище в Канада. Предвидено е професионалната организация на актюерите да уведомява КФН за изискванията към тематичния обхват на изпита, за реда за провеждането му, както и за правилата за оценяване. От своя страна КФН определя  по един или повече свои наблюдатели, които присъстват при провеждането на изпита.
С измененията в наредбата са добавени и нови основания за отказ за признаване на правоспособност. Предвижда се и изменение на Приложение № 1 и 2 относно формата и съдържанието на актюерския доклад, касаещ здравноосигурителните резерви, която се заверява от отговорен актюер на здравното дружество. Измененията имат за цел да подобрят качеството на събираната в КФН информация, подавана  от здравните компании.