Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 25 септември 2012 г.

Решения от заседание на КФН от 25 септември 2012 г.

На свое заседание от 25 септември  2012 г. КФН взе следните решения:

1. Вписва емисия акции, издадени от „Сити Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 650 000 лева, разпределена в 650 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Емисията е в резултат на увеличение на капитала на „Сити Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, от 650 000 лева на 1 300 000 лева. Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

2. Одобрява промени в устава на „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ, гр. София.

3. Вписва емисия корпоративни конвертируеми облигации, издадени от „Пазарджик БТМ” АД, гр. Пазарджик. Емисията е в размер на 299 998 броя, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени конвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност 10 лева за облигация, с фиксирана лихва в размер на 6% на годишна база, платима на 6-месечен период, с изплащане на главницата на падежа, заедно с последното лихвено плащане, с матуритет 60 месеца (5 години). Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

4. Определи размера на вноските за Гаранционния фонд по всяка една полица по „Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Злополука” на пътниците, които застрахователите, предлагащи задължителните застраховки трябва да внасят (чл. 287, ал. 2, т. 1 от Кодекса за застраховането), както и сроковете и реда за тяхното набиране.
Размерът на вноската  не се променя и остава  8,50 лв. за всяко отделно моторно превозно средство със сключена „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Вноската на застрахователите, предлагащи в България задължителната застраховка „Злополука” на пътниците, остава 0,15 лв. за всяко място, без мястото на водача, за което е сключена задължителната застраховка.
Дължимите вноски от застрахователите, които предлагат задължителните застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз, да се превеждат по сметка на Фонда ежемесечно до 10-то число на втория месец, след месеца на сключването на застраховките.
 
Предстои обнародването на решението  в „Държавен вестник”.

5. Прие проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането със заключителна разпоредба за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Със законопроекта се адаптира националното законодателство, относно прилагането на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги. С решение от 1 март 2011 г. на Съда на Европейския съюз по Дело C- 239/09 ( Test- Achats) за осигуряване на коректно прилагане на Директива 2004/113/ЕИО не се позволява на държавите членки на ЕС да допускат застрахователите и доставчиците на сходни със застрахователни финансови услуги да използват пола като актюерски фактор при определянето на размера на застрахователните премии и застрахователните обезщетения и други дължими спрямо потребителите плащания. Със законопроекта се предлага да се премахне възможността застрахователите и  пенсионно осигурителните дружества да използват пола като фактор за различни застрахователни премии и пенсии.

Следва новите разпоредби и в двата кодекса да се прилагат само към договори, които ще бъдат сключвани след 20 декември 2012 г.