Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 25 август 2010 г.

Решения от заседание на КФН от 25 август 2010 г.

На свое заседание от 25 август 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Издава разрешение на управляващо дружество  „Адамант Кепитъл Мениджмънт” ЕАД, гр. София, да организира и управлява договорен фонд „ЕйСиЕм Опортюнити”, който е с умерен до висок рисков профил. Договорният фонд ще инвестира предимно в акции, в дългови ценни книжа, в инструменти с фиксирана доходност, в инструменти на паричния пазар и деривати. Потвърждава проспект  за публично предлагане на дялове на ДФ „ЕйСиЕм Опортюнити” и ги вписва в публичния регистър. Вписва ДФ „ЕйСиЕм Опортюнити” като емитент в публичния регистър, воден от КФН.

2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Специализирани логистични системи” АД, гр. София, в размер на 2 000 000 евро, разпределени в 2 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, с фиксирана годишна лихва в размер на 7.5%, 6-месечен период на лихвено плащане и изплащане на главницата на две равни вноски заедно с последните две лихвени плащания. Срокът на облигационния заем е от 60 месеца, считано от 04.05.2010 г., с падеж 04.05.2015 г. Вписва горепосочената емисия облигации във водения от КФН регистър и вписва „Специализирани логистични системи” АД, гр. София, като емитент .

3. Вписа емисия акции, издадена от „Унифарм” АД, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 5 000 000  броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев,  издадена в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 1 000 000 лв. на 6 000 000  лв. Вписва емисията във водения от КФН регистър.

4. Одобри коригирано търгово предложение от „Алфа Асетс” ЕООД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания” АД, гр. София, на акции на „Интрансмаш Инженеринг” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 33,60 лв.

5. Одобри коригирано търгово предложение от „Балкантурист Елит” ЕАД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД, гр. София, на акции на „Гранд Хотел Варна” АД, гр. Варна, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 8,88 лв.

6. Признава придобитата квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Атанас Чобанов и на Стефан Пашалийски.

7. Издава на „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, гр. София, допълнителен лиценз за нов вид застраховка – „Живот, свързана с инвестиционен фонд”.