Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 25 август 2008 г.

Решения от заседание на КФН от 25 август 2008 г.


На свое заседание от  25 август  2008 г. КФН взе следните решения:

1. Вписа като публично дружество «Агроенерджи» АДСИЦ, вписана е и емисията акции на дружеството в размер на 18 500 000 лв., разпределени в същия брой акции с номинална стойност от 1 лв.

2. Допусна Пламен Андреевски до изпит за признаване на частична правоспособност на отговорен актюер в областта на допълнителното пенсионно осигуряване

3. Допусна Борис Петрунов, Ангелина Пиронска и Антон Пиронски до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер.

4. Призна пълна правоспособност на отговорен актюер на Росен Крачунов и Татяна Битунска