Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 24 септември 2008 г.

Решения от заседание на КФН от 24 септември 2008 г.

На свое заседание от  24 септември  2008 г. КФН взе следните решения:

1. Издаде на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД, разрешение за организиране и управление на договорен фонд „Астра Плюс”, договорен фонд „Астра Баланс” и договорен фонд „Астра Кеш”.
ДФ „Астра Плюс е с умерен до висок рисков профил. Фондът ще инвестира приемуществено в акции и търгуеми права на регулирани пазари в страната и чужбина.
ДФ „Астра Баланс” е с умерен профил, ще инвестира балансирано в облигации, акции и търгуеми права на регулирани пазари в страната и чужбина.
ДФ „Астра Кеш” е с нисък рисков профил, фондът ще инвестира преимуществено в банкови депозити, инструменти на паричния пазар и дългови ценни книжа.

2. Издаде на УД „Аврора Кепитъл” АД разрешение за организиране и управление на договорен фонд „Аврора Кепитъл – Югоизточна Европа”. Рисков профил-средно до високо ниво на риск. Инвестира предимно в български, румънски акции и акции на компании от страните от Югоизточна Европа, деривативни инструменти (фючърси, опции и форуърди), на компании или валути с цел оптимизиране на портфейла на фонда, както и в ипотечни и корпоративни облигации.

3. Издаде на  УД „Златен лев Капитал” АД разрешение за организиране и управление на договорен фонд „Златен лев Индекс 30”. Фондът ще инвестира в акции и права на дружества, приети за търговия на „БФБ-София” АД, включени в индекса „BG TR30”.
ДФ прилага „пасивно управление” – инвестиционен подход, който следва развитието на индекса „BG TR30”, като инвестира преобладаващата част от привлечените от инвеститорите средства в акции на дружества, влизащи в неговия състав и в приблизително същите пропорции, като теглата им в индекса.

4. Потвърди проспект за допускане до търговия на облигации, издадени от  „Уеб Медия Груп ” АД. Емисията е в размер на 1 250 000 лева, разпределени в 1 250 броя обикновени, обезпечени облигации с номинална и емисионна стойност от 1000 лв. всяка, с фиксиран лихвен процент 8.25% на годишна база  лихвени плащания на всеки 3-месечен период, срок на облигационния заем от 60 месеца, считано от 19.03.2008 г., падеж - 19.03.2013 г. Емисията е вписана в публичния регистър на КФН.

5. Вписа „Зет пропъртис инвестмънт фонд” АДСИЦ, като публично дружество в регистъра на КФН. Вписана е емисията акции на дружеството, представляваща съдебнорегистрирания му капитал. Емисията е в размер на 650 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.

6. Вписа емисия от акции на „Холдинг Пътища” АД, издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от  432  000 лв. на 30 672 000 лв. Емисията е в размер на
30 240 000 лв., разпределени в 30 240 000 обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е вписана в публичния регистър с цел търговия на регулиран пазар.

7. Вписа емисия от акции на „Дружба Стъкларски Заводи” АД, издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от  6 689 562  лв. на 53 516 496  лв. Емисията е в размер на 46 826 934 лв., разпределени в 46 826 934 обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е вписана в публичния регистър с цел търговия на регулиран пазар.

8. Издаде на „Хюндай Финанс” АДСИЦ разрешение за прекратяване на дружеството, съгласно взето на 09.07.2008 г. рещение на ОСА. Отне издадения на „Хюндай Финанс” АДСИЦ лиценз за извършване на дейност като дружеството със специална инвестиционна цел за секюритизация на вземания.

9. Призна придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Петко Миков.

10 Прие Указания относно отговорността за изплащане на застрахователно обезщетение, в случаите когато по отношение на едно и също моторно превозно средство са сключени две и повече задължителни застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите.
Съгласно приетите указания застрахователите, сключили договори по «Гражданска отговорност» по отношение на едно и също МПС, следва да отговарят солидарно. Това означава, че пострадалото лица може да иска плащане на цялото дължимо обезщетение от всеки един от тях.  Увреденото лице не участва в правоотношението между застрахователите и виновния водач и поради тази причина не могат да му се противопоставят възражения, произтичащи от това правоотношение, включително и факта, че са сключени повече от една застраховка ГО. След като единият от застрахователите е обезщетил увреденото лице, отношенията между него и останалите застрахователи могат да се уредят чрез споразумение или по съдебен ред.