Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 24 октомври 2012 г.

Решения от заседание на КФН от 24 октомври 2012 г.

На свое заседание от 24 октомври  2012 г. КФН взе следните решения:

1.Издаване на временна забрана за публикуване на внесеното предложение от „Булгартабак-Холдинг” АД, гр. София за изкупуване на акции на „Плевен - Булгартабак” АД, от останалите акционери на дружеството.

2. Издава разрешение на УД „Златен лев Капитал” АД за преобразуване на ИД „Златен лев” АД чрез промяна в правната му форма в договорен фонд „Златен лев”.

3. Издава допълнителен лиценз на застрахователна компания „Уника живот” АД

за рисковете:

- фиксирани парични суми;

- обезщетения;

- комбинация от горните две.

4. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2004 г. за условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти. Проектът е публикуван в рубрика "Нормативна уредба" - "Обществени консултации" http://www.fsc.bg/Obshtestveni-konsultacii-bg-128

5.. Допълнително са допуснати 5 лица до провеждането на изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 01 декември 2012 г. и 5 лица до провеждането на изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 02 декември 2012 г. Списъците с допуснатите лица са публикувани на интернет страницата на комисията в раздел „Изпити за правоспособност” – „Изпити за брокер и инвестиционен консултант” – „1 и 2 декември 2012 г.” - http://www.fsc.bg/1-i-2-dekemvri-2012g-bg-816

6. Комисията за финансов надзор информира, че с Решение № 1033 от 24.10.2012 г. на основание 13, ал. 1, т. 10 и т. 11 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 118, ал. 1, т. 5 и 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), във връзка с чл. 11, ал. 9 и ал. 2 от ЗПФИ и чл. 122, ал. 1, т. 2, б. „а” от ЗПФИ, назначи за срок от три месеца, считано от датата на решението, Любен Нанов за квестор на инвестиционен посредник  „Адамант кепитъл партнърс” АД.

С назначаването на квестора, правомощията на съвета на директорите на инвестиционен посредник „Адамант кепитъл партнърс” АД се преустановяват и се упражняват от квестора.