Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 24 февруари 2010 г.

Решения от заседание на КФН от 24 февруари 2010 г.

На свое заседание от 24 февруари 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Одобри коригирано търгово предложение от „Радита” ООД, Търговище, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Авал Ин” АД, гр. София, на акции на „Поляница” АД,  Търговище, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 14,95 лв.

2. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от „Септона България” АД, гр. Русе. Емисията е в размер на 1 391 250 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност от 5.20 лева. 

3. Отнема издадения лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на „Загора Финакорп Асет Мениджмънт” АД, гр. Хасково, по тяхно искане.