Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 23.06.2004 г

Решения от заседание на КФН от 23.06.2004 г

На свое редовно заседание от 23 юни 2004 г. КФН взе следните решения:

 1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от "Инвестор БГ" АД, гр. София, които са 320 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев  и минимална емисионна стойност 3,30 лв. всяка една. Капиталът на дружеството се увеличава от 280 030 лв. на 600 030 лв., съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството.
Посочената емисия се вписва в регистъра, воден от КФН и "Инвестор" БГ АД се вписва като емитент в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. 

 2. Разрешава публикуване на търгово предложение на "Златен лев Холдинг" АД, гр. София, за закупуване на акции на "Системи за телеобработка и мрежи" АД, гр. Велико Търново, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник "Златен лев брокери" ООД.

3. Прие Инструкция за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Предстои публикуването на инструкцията в Държавен вестник и на интеренет страницата на комисията.

 4. Прие указания за тълкуването и прилагането на чл. 2а от Наредба № 4  за задължителното застраховане, а именно че зам.-председателят на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", може да одобрява общи условия, тарифи и застрахователно-технически планове (както и промени в тях) по задължителните застраховки, регламентирани в Наредбата, когато същите предвиждат следните облаги за застрахованите: годишен технически преглед на моторното превозно средство с отстъпка от цената и  пътна помощ с отстъпка от цената.
  Тези облаги могат да се предлагат само при доброволните нива на отговорност на застраховките, регламентирани в Наредбата. Размерът на застрахователната премия по доброволните нива на отговорност на застраховките, намален с размера на всички предоставяни облаги, трябва да е по-висок от минималния задължителен размер на премията, определен със заповед на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор".
Пълния текст на указанието ще бъде публикуван на страницата на комисията.