Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 23 юни 2008 г.

Решения от заседание на КФН от 23 юни 2008 г.

На свое заседание от  23 юни  2008 г. КФН взе следните решения:

1. Издаде лиценз на „Експат Бета” АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).
Потвърди проспект за публично предлагане на 2 000 000 броя обикновени акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка, които ще бъдат издадени от „Експат Бета” АДСИЦ, гр. София, в резултат на първоначално увеличение на капитала на дружеството.
Уредители на дружеството са 20 физически и юридически лица. Основни акционери са: ИД „Бенч Марк Фонд – 2” с 27 % от капитала, ДФ„Бенч Марк Фонд – 3” с 3%, „Оксиген” ЕООД  с 11,93 %, „Актив груп” ЕООД с 10 %, „Сафари клуб БГ” ООД с 5%, Моника Йосифова с 6,67 % , Биляна Дякова с 6,07 %.
В СД влизат Моника Йосифова – председател на СД, Андрей Брешков – зам.-председател и Ростислав Банчев – изпълнителен директор.
Основната дейност на дружеството е насочена към пазара на имоти с търговско, административно и жилищно предназначение, в това число изграждане, отдаване под наем и покупко-продажба. В дългосрочен план дружеството планира постигането на балансиран портфейл от жилищни, търговски и административни имоти, като общото тежест на всички останали типове инвестиции да не надхвърля 40% от портфейла.

2. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на облигации, издадени от „Агро Финанс” АДСИЦ, гр. София.
Емисията е в размер на 2 500 000 евро, разпределени в 2 500 броя обикновени, корпоративни, безналични, поименни, лихвоносни, необезпечени, неконвертируеми, свободно-прехвърляеми облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка. Лихвата е фиксирана на 7,5% годишно, с определен 6-месечен период на лихвени плащания.  Срокът на облигационния заем е 36 месеца с дата на сключване на заема 25 март 2008 г. и падеж 25 март 2011 г. Посочената емисия се вписва в публичния регистър.

3. Вписва емисия ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар, издадена от „Алфа Ууд България” АД, гр. Долни Чифлик. Емисията е в размер на 403 740 лева, разпределени в същия брой обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 30 лева всяка и е издадена в резултат от увеличаване капитала на дружеството от 206 870 лева на 610 610 лева.

4. Вписва емисия акции, издадена от „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 616 250 лева, разпределена в същия брой обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и представлява съдебно регистрирания капитал на дружеството. Вписва  „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, гр. София,  като публично дружество.

5. Одобри промени в уставите на „И Ар Джи Капитал - 1” АДСИЦ, „ И Ар Джи Капитал - 2” АДСИЦ и „ И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ,  гр. София, свързани със свикването и провеждането на общото събрание на акционерите и задълженията за разкриване на информация.

6. Одобри промени в устава на „ Капитал Директ – 1” АДСИЦ, гр. София, свързани със свикването на общото събрание на акционерите на дружеството и задълженията за разкриване на информация.

7. Одобри промени в устава на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ, гр. София, свързани с уточняването на инвестиционните цели на дружеството, свикването на общото събрание и капиталът на дружеството.

8. Призна придобита квалификация на Кирил Георгиев за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

9. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства.
Предстои обнародването на наредбата в «Държавен вестник».

10. Прие изменение и допълнение на Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. 

С така направеното изменение се допуска при определени в наредбата обстоятелства инвестиционният посредник да не извършва проверка по чл. 35, ал. 2 от наредбата дали финансовите инструменти, предмет на продажбата са налични. Освен това депозитарната институция на финансовите инструменти и регулираният пазар, на който се изпълняват нареждания за продажба на финансовите инструменти, които към момента на продажбата не са налични по сметка на продавача, се задължават да създават и поддържат механизми, системи и процедури за управление на рисковете, свързани с клиринга и сетълмента на тези сделки, включително чрез създаването на гаранционна система за обезпечаването им.

Предстои обнародването на наредбата в «Държавен вестник».