Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 23 септември 2010 г.

Решения от заседание на КФН от 23 септември 2010 г.

На свое заседание от 23 септември 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Прекрати производство за издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на „Хекса Кепитъл Мениджмънт” АД, гр. София (в процес на учредяване), поради искане за прекратяване на откритото производство от страна на дружеството.  

2. Определи двама представители на Комисията за финансов надзор, а именно Марионела Колева и Мария Христова, да присъстват при провеждане на изпити за придобиване на правоспособност на отговорен актюер, организирани от сдружение „Българско актюерско дружество”  на 25.09.2010 г., на 16.10.2010 г., на 06.11.2010 г. и на 27.11.2010 г.

3. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Марин Мермерски.