Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 23 септември 2009 г .

Решения от заседание на КФН от 23 септември 2009 г .

На свое заседание от  23 септември  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадена от  „Ален мак” АД, гр. Пловдив. Емисията е в размер на  592 000 евро, разпределени в  592 броя обикновени облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка, с фиксирана лихва в размер на 11 % на годишна база, платима на 3 месеца. Срокът на облигационния заем е 27 месеца, считано от 26 март 2009 г. и дата на падеж 26 юни 2011 г.  Вписва горепосочената емисия в регистъра, воден от КФН. 

2. Потвърди допълнение към проспект, одобрен от КФН на 11 март 2009 г., за първично публично предлагане на емисия акции, издадена от  „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД, гр. Пловдив. Допълнението касае промяна в Управителния съвет, като на мястото на Йордан Детев, член на УС е избрана Калина Нейчева.

3. Задължи „Варненски инвестиционен посредник /ВИП – 7/” АД да освободи Иван  Вълков като член на Съвета на директорите на дружеството.  Мотивираното решение за прилагане на принудителна административна мярка е неподаването в законовия срок от страна на инвестиционния посредник  уведомление в КФН с искане за одобрение на Иван Вълков за член на СД. Освен това лицето не отговаря на изискванията на ЗПФИ относно квалификация и професионален опит за заемане на въпросната длъжност.

4. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Надя Петрова.