Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 22 юли 2009 г .

Решения от заседание на КФН от 22 юли 2009 г .

На свое заседание от 22 юли  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Изи Брокърс” АД, гр. София. Емисията е в размер на 50 000 лева, разпределени в 25  000 броя обикновени акции с номинална стойност 2 лева всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Вписва посочената емисия и „Изи Брокърс” АД, гр. София, като публично в регистъра, воден от КФН.
Основната дейност на емитента е свързана с учредяване и придобиване на дялове от дружества, осъществяващи дейност в сферата на  застрахователното и банковото посредничество в България и Гърция.
Емитентът има едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите, в чиито състав влизат Антониос Варсамис – изпълнителен директор и член СД, Евангелиа Моухтари – зам.-председател, Георгиос Варсамис – председател на СД и Сотириос Капирис и Василики Нтини – членове на СД.
Антониос Варсамис, Евангелиа Моухтари и Георгиос Варсамис заедно притежават 100 % капитала на дружеството, като Антониос Варсамис притежава 35 %,  Евангелиа Моухтари – 30 % и Георгиос Варсамис – 35 %.

2. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Авто Юнион Груп” ЕАД, гр. София. (предишно наименование „Еврохолд Аутомотив Груп” ЕАД, гр. София). Емисията е в размер на 7 500 000 евро, разпределени в 7 500 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, с фиксирана лихва на 9.5 % на годишна база, 6-меченен период на лихвено плащане. Срокът на облигационния заем е 60  месеца, считано от 14.04.2009 г., а падежът е на 14.04.2014 г.
Вписва горепосочената емисия облигации в публичния регистър и вписва „Авто Юнион Груп” ЕАД, гр. София.  като емитент.

3. Одобри търгово предложение от „СТС Инвест Холдинг” АД, гр. Габрово, за закупуване чрез инвестиционен посредник „ЕВРО-ФИНАНС” АД, гр. София, на акции на „Независимост-40” АД, гр. Габрово, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 23,23 лв.

4. Издава одобрение за промени в уставите на три дружества: на „Статус Имоти” АДСИЦ, гр. София, на „Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ, гр. София (предишно наименование „Ефектен Унд Финанц – Имоти” АДСИЦ, гр. София) и на „Зенит имоти” АДСИЦ, гр. София, свързани с влезлите в сила изменения в ЗППЦК относно свикване и провеждане на общо събрание на дружеството.

5. Издава одобрение за промени в устава на „Адванс Терафонд” АДСИЦ, гр. София, свързани с промяна на седалището и адреса на управление на дружеството. Новият адрес е гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 1. Другите промени са свързани с влезлите в сила изменения в ЗППЦК относно свикване и провеждане на общо събрание на дружеството.