Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 22 декември 2010 г.

Решения от заседание на КФН от 22 декември 2010 г.

На свое заседание от 22 декември 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни необезпечени облигации, издадени от „Българска банка за развитие” АД, гр. София. Емисията е в размер на 20 000 000 евро, разпределени в 20 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми, корпоративни облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, с фиксиран лихвен процент 5 % на годишна база, с лихвени плащания на всеки три месеца и срок на облигационния заем 5 години, считано от 15.05.2010 г. с падеж 15.05.2015 г. Вписа горепосочената емисия облигации във водения от КФН регистър и вписва „Българска банка за развитие” АД, гр. София, като емитент.

2. Вписва емисия акции, издадени от „Пи Ар Си” АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 146 250 броя обикновени акции с номиналнаи емисионна стойност 10  лева всяка. Емисията е издадена в резултат от увеличаване на капитала на дружеството от 11 700 000 лева на 13 162 500 лева.