Начало / Новини / Решения от заседание на КФН от 22 август 2012 г.

Решения от заседание на КФН от 22 август 2012 г.

На свое заседание от 22 август  2012 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Фючърс Кепитал” АД. Емисията е в размер на 420 500 лева, разпределени в 420 500 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. КФН вписва Фючърс Кепитал” АД като публично дружество и издадената емисия в регистъра, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Разрешава на „ЗБК Балкан” АД да извършва дейност като застрахователен брокер при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Австрия, Белгия, Кипър, Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Обединеното кралство.

3. Да се публикуват указания във връзка с насоките на CESR за фондовете, инвестиращи в инструменти на паричния пазар и откритата партньорска проверка за прилагането им. Указанията ще бъдат публикувани в раздел „Административни документи” – „Указания”.